ประเมินคุณภาพคอนกรีตในโครงสร้างโดยวิธีการเจาะแก่น (Core Test)

ในการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตโดยการเจาะแก่นของคอนกรีต (Core Test) จะยึดตามมาตรฐานตาม ASTM C 42/C 42M - 03 " Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete " โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

ตัวอย่างที่จะนำมาทดสอบ
-โครงสร้างคอนกรีตที่จะทำการเจาะต้องมีความแข็งแรงที่เพียงพอ โดยทั่วไปควรมีอายุอย่างน้อย 14 วัน

-ทำการเจาะก้อนตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง จากบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ

-ก้อนตัวอย่างที่จะนำไปทดสอบกำลังอัดได้นั้น จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 95 มม. และมีอัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) ระหว่าง 1.00 - 2.00 โดยจะต้องมีค่าปรับแก้กำลังอัดที่ทดสอบได้ กรณีที่ L/D มีค่าต่ำกว่า 1.75 ดังนี้

Ratio of Length to Diameter (L/D) Strength Correction Factor 
 1.75  0.98
1.50  0.96
1.25  0.93
1.00  0.87

สภาพตัวอย่างที่ทดสอบ
ACI 318-99 กำหนดได้กำหนดไว้ว่า โครงสร้างคอนกรีตมีสภาพแห้งการใช้งานจริง จะต้องผึ่งก้อนตัวอย่างให้แห้งเป็นเวลา 7 วันก่อนการทดสอบ และทดสอบในสภาพแห้ง
แต่ถ้าโครงสร้างคอนกรีต เป็นโครงสร้างที่มีส่วนสัมผัสกับความชื้น ในการทดสอบจะต้องนำก้อนตัวอย่างแช่น้ำอย่างน้อย 40 ชั่วโมงก่อนที่จะทำการทดสอบและให้ทดสอบทันทีที่นำก้อนตัวอย่างขึ้นจากน้ำ โดยระหว่างที่อยู่ในกระบวนการทดสอบต้องทำให้ตัวอย่างอยู่ในสภาพชื้น


เกณฑ์การประเมินคุณภาพคอนกรีตที่เจาะมาทดสอบ
ตาม ACI 318-99 ระบุว่าโครงสร้างคอนกรีตที่มีกำลังอัดผ่านเกณฑ์ก็ต่อเมื่อ ค่ากำลังอัดจากก้อนตัวอย่างมีค่าดังนี้
1. กำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนจะต้องได้ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 % ของกำลังอัดรับรอง
2. ค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อนจะต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 75 % ของกำลังอัดรับรอง