การควบคุมดูแลโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

    โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเฉพาะกิจสำหรับโครงการก่อสร้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จในหน่วยงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายนพ.ศ. 2546 ว่าด้วยสถานที่ตั้งหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จในหน่วยงานก่อสร้าง

     การยกเลิกหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จเมื่อ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ มาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จในหน่วยงานก่อสร้างดังนั้น การตั้งโรงงานเฉพาะกิจสำหรับโครงการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จในหน่วยงานก่อสร้างดังกล่าว จึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่จะต้องขอหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จในหน่วยงานก่อสร้าง