ความจำเป็นของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

       ปัจจุบันมีการใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างโดยทั่วไป ทั้งนี้เพราะคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพจะมีส่วนผสมและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแน่นอน ทั้งยังสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จมีความเจริญเติบโตและมีโรงงานเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

         ปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ ๆ หรือท้องที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนสูง จะมีการตั้งและประกอบกิจการโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อสนองตอบต่อธุรกิจก่อสร้างปรากฏอยู่ทั่วไป ทั้งในและนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดังกล่าว สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ

          ประเภทโรงงานเฉพาะกิจสำหรับโครงการก่อสร้างไม่มีจุดประสงค์ที่จะประกอบกิจการในเชิงการผลิตอันเป็นลักษณะของโรงงานอย่างถาวร เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะรื้อถอนออกไป เปรียบโรงงานประเภทนี้เป็นเพียงกิจการส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างเท่านั้น และอีกประเภทหนึ่ง คือโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อให้บริการทั่วไป ในลักษณะประกอบกิจการโรงงานอย่างถาวร ทั้งนี้ โรงงานทั้งสองประเภทมีความจำเป็นจะต้องตั้งอยู่ใกล้สถานที่


           ก่อสร้างหรือชุมชน เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง หากอยู่ห่างไกลจะเกิดปัญหาสิ้นเปลืองพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งผลิตภัณฑ์ ปัญหาจราจรติดขัดปัญหางานก่อสร้างล่าช้า และปัญหาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้นดังนั้นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โดยเฉพาะประเภทโรงงานเฉพาะกิจสำหรับโครงการก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ตั้งได้ในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง แต่ก็ต้องมีมาตรการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญให้เหมาะสมกับสภาพการณ์