เรื่องพื้น ๆ (คอนกรีต)

        บรรยากาศในหน้าร้อนที่ก่าลังจะเข้าหน้าฝนซึ่งบางพื้นที่ก็ได้รับความชุ่มฉ่่าที่สาดเทลงมาของสายฝนไปบ้างแล้วและยิ่งหากกระหน่่าเทลงมามากเพียงใด บริเวณบ้านที่เป็นพื้นดิน เช่น บริเวณทางเดินเข้าบ้าน ก็อาจเกิดน้่าท่วมขัง เฉอะแฉะ ไปซะหมด ไม่สะดวกต่อการประกอบกิจวัตรประจ่าวัน ส่วนมากจึงได้ป้องกันและแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการราดหรือเทพื้นในบริเวณทางเดินหรือบริเวณที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในหน้าฝน ด้วยปูนซีเมนต์หรือท่าเป็นพื้นคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดน้่าท่วมขังได้

ดังนั้นการเลือกใช้พื้นคอนกรีตที่ในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ พื้นคอนกรีตแบบหล่อในที่ และพื้นคอนกรีตส่าเร็จรูป ซึ่งก็มีลักษณะการใช้งาน รูปแบบและกรรมวิธีเพื่อความคงทนในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป จ่าเป็นที่จะต้องศึกษากันให้ดีเสียก่อน อย่างเช่น พื้นคอนกรีตแบบหล่อในที่ เป็นประเภทที่ต้องท่าแบบหล่อขึ้นมาเสียก่อนแล้วค่อยจัดเรียงเหล็กเสริมลงไปก่อนที่จะเทคอนกรีตแล้วก็บ่มให้ได้ก่าลังตามที่ต้องการจากนั้นจึงค่อยถอดแบบออกมา ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีผลผลิตออกมาที่สามารถแบ่งย่อยให้เห็นความแตกต่างและวิธีการใช้งานออกไปอีก 2 แบบ เป็นพื้นหล่อในที่วางบนดินและพื้นหล่อในที่วางบนคาน


โดยพื้นหล่อในที่วางบนดินนั้น จะใช้วิธีการวางเอาไว้บนดินโดยตรง ส่วนใหญ่จะเลือกไช้กับบริเวณบ้านที่ยอมให้มีการทรุดตัว เช่น บริเวณลานซักล้าง บริเวณถนน และที่จอดรถ เป็นต้น ส่วนพื้นที่วางบนคาน จะใช้กับส่วนของบ้านที่ป้องกันการทรุดตัว ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ก็อาจท่าให้ผนังเกิดการแตกร้าว ประตูบิดเบี้ยว โก่ง งอได้ ต้องมาเสียเงินเสียทองแก้ปัญหากันอีกไม่จบไม่สิ้น และหากท่านใดที่ต้องการเลือกใช้เป็นพื้นหล่อในที่วางบนดินก็สามารถเลือกหามาใช้ได้ แต่จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าพื้นวางบนคาน ดังนั้นการเลือกใช้พื้นดังกล่าวจึงต้องใส่ใจในเรื่อง การบด อัดดินให้แน่น เพราะหากไม่ใส่ใจในกระบวนการตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษ ผลกระทบที่ตามมา ก็คือ เกิดการทรุดตัวของพื้นและเกิดเป็นรอยแตกร้าวได้เหมือนอย่างที่หลายๆ ท่านก่าลังประสบพบเจอกันอยู่ในปัจจุบัน


สุดท้ายคือ พื้นส่าเร็จรูป เป็นพื้นที่หล่อส่าเร็จเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานแล้ว โดยมีขนาด รูปร่าง และความยาวตามที่โรงงานก่าหนด ซึ่งขั้นตอนในการก่อสร้างก็เริ่มมาจากการหล่อคานขึ้นมาเสียก่อน แล้วน่าพื้นส่าเร็จรูปมาติดตั้งพาดบนคานตามแนวที่ก่าหนด จากนั้นปูตะแกรงเหล็กเสริม แล้วเทคอนกรีตทับหน้าลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ดังนั้นพื้นส่าเร็จรูปจึงสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าพื้นหล่อในที่และยังมีน้่าหนักเบาสะดวกต่อการก่อสร้างและขนย้ายกว่าแต่ก็ยังมีข้อเสีย คือ ไม่เหมาะกับการตกแต่งใน
บริเวณบางส่วนของพื้นที่บ้าน โดยเฉพาะในบริเวณบ้านที่เกิดการรั่วซึมและมีน้่าขังได้ง่าย เช่น ดาดฟ้า ห้องน้่า ระเบียงบ้านหรืออาคาร เป็นต้น