joomla facebook

 

 

 

 

ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slum)

ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slum) ควรมีพอเพียงสำหรับการเทคอนกรีตเข้าแบบ และสามารถอัดให้แน่นได้โดยไม่เป็นโพร่ง ซึ่งค่ายุบตัวของคอนกรีตสำหรับงานประเภทต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะ ความซับซ้อนของโครงสร้าง และพื้นที่สำหรับการจี้เย่า ซึ่งค่า การยุบตัวที่เหมาะสมตามข้อกำหนด วสท. แสดงในตาราง

ประเภทของงาน ค่ายุบตัว (ซม)
พื้นถนน 3.0-8.0
โครงสร้างทั่วไป 5.0-10.0
เสาหรือผนังบาง 7.5-12.5
โครงสร้างที่เหล็กเสริมแน่น 10.0-15.0

ทั้งนี้ในการเทคอนกรีตอาจใช้ค่าการยุบตัวที่มากกว่าที่กำหนดในตารางได้ โดยอาจพิจรณาจากความเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง แลพสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่าง โดยค่าการยุบตัวที่สูงขึ้น จะต้องได้รับการออกแบบตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสมซึ่ง ไม่ได้ จาก การเติมน้ำเพิ่มในคอนกรีต เพียงอย่างเดียว

คุณสมบัติพิเศษอื่นของคอนกรีต
คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากกำลังอัดและค่ายุบตัว เฃ่น ความทึบน้ำของคอนกรีต ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล การเทในโครงสร้างที่มีเหล็กแน่นหนามากหรือ ความต้องการเปิดใช้งานเร็วกว่าปกติ เป็นต้น สามารถสอบถามถึงคุณสมบัติและการใช้งานคอนกรีตที่ต้องการได้ที่วิศวกรซีแพค

ข้อมูลรถโม่ตอนกรีตซีแพค
การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ จะต้องตรวจสอบว่ารถคอนกรีตจะสามารถเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างได้หรือไม่ ควรมีการวางแผนการขนส่งและต้องดูระยะเวลาการเทให้เหมาะสมกับการสั่งปริมาณคอนกรีตเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ โดยข้อมูล ฃรถโม่ซีแพค