การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ชุดงานทั่วไป

การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นคอนกรีตที่ผสมโดยผู้ผลิตที่โรงงาน ซึ่งจะแตกต่างจากคอนกรีตที่ผสมเองตาม สถานที่ก่อสร้าง เพราะไม่ต้องซื้อปูน หิน ทราย แล้วนำมาผสมเองด้วยมือ หรือ โม่คอนกรีต โดยคอนกรีตผสมเสร็จจะบรรทุกมาในรถขนส่งคอนกรีต และนำมาเทที่หน่วยงานก่อสร้าง

การเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จนั้น จะต้องครวจสอบว่ารถขนส่งคอนกรีตสามารถเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างได้หรือไม่ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการขนส่งล่วงหน้า ในการสั่งซื้อ คอนกรีตจะต้องระบุ ค่ากำลังอัก (Strength)ค่ายุบตัว (Slum) ของคอนกรีต และลักษณะ การใช้งานที่ต้องการให้ผู้ผลิตทราบ และควรสั่งคอนกรีตมากกว่าที่คำนวณได้เล็กน้อย อย่างน้อย ครึ่งคิว สำหรับเป็นส่วนเผื่อในกรณีที่ระดับของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน หรือสำหรับคอนกรีตที่ติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ

ค่ากำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (Strength)
การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเทยังสถานที่ก่อสร้าง จำเป็นต้องเลือกคุณภาพกำลังอัดให้เหมาะสมกับงานที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ โดยส่วนมากจะสั่งตามค่ากำลังอัดจองคอนกรีตที่ อายุ 28 วันโดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จัดจำหน่าย คอนกรีตตามกำลังอัดของคอนกรีต ดังแสดงในตาราง 

กำลังอัดคอนกรีต (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร : Ksc)

ทรงลูกบาศก์ (Cube)
ขนาด 15x15x15 ซม

ทรงกระบอก (Cylinder)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15x30ซม

180 140
210 180
240 210
280 240
300 250
320 280
350 300
380 320
400 350

 หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการกำลังอัดที่นอกเหนือจากตารางข้างต้นนี้ อาจปรึกษากับผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้

กำลังอัดคอนกรีตที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
โดยทั่วไปกำลังอัดคอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างจะเป็นไปตามข้อกำหนดงานคอนกรีตงานก่อสร้าง (Specification) หรือขึ้นอยู่กับวิศวกรที่ทำการออกแบบ อย่างไรก็ตามสำหรับงานก่อสร้าง โดยทั่วไปที่ไม่มีการระบุข้อกำหนด แนะนำให้ใช้กำลังอัดขึ้นต่ำ ตามที่กำหนดในตาราง

ประเภทของโครงสร้าง

กำลังอัด 28 วัน

ทรงลูกบาศก์ขั้นต่ำ (ksc)

กำลังอัด 28 วัน

ทรงกระบอกขั้นต่ำ (ksc)

งานโครงสร้างพักอาคาร เสา คาน หรือรากฐาน 280 240
ถนนคอนกรีตงานเทลาน 280 240
งานพื้นขัดมัน 350 300

หมายเหตุ:ควรมีการปรึกษาวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน ก่อนเลือกใช้คอนกรีตและไม่ควรใช้งานโครงสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากที่วิศวกรออกแบบไว้ 

รถโม่เล็กซีแพค
ขนาดรถโม่ สูง 2.5 เมตร
  กว้าง 2.1 เมตร
  ยาว 4.7 เมตร
ความจุ 1-2 คิว
ลักษณะพื้นที่ใช้งาน พื้นที่แคบ
  รถโม่ใหญ่เข้าส่งไม่ได้

 

รถโม่ใหญ่ซีแพค
ขนาดรถโม่ สูง 3.8 เมตร
  กว้าง 3 เมตร
  ยาว 4.3 เมตร
ความจุ 5-7 คิว
ลักษณะพื้นที่ใช้งาน งานทั่วไป
   

 

รถโม่คอนกรีตสายพานซีแพค
ขนาดรถโม่ สูง 3.8 เมตร
  กว้าง 3 เมตร
  ยาว 4.3 เมตร
ความจุ 5-7 คิว
ลักษณะพื้นที่ใช้งาน งานพื้นบ้าน เทลาน
 

งานโครงสร้างชั้นที่ 2 

และงานที่ต้องการความรวดเร็ว ลำเลียงคอนกรีต

  

ข้อแนะนำในการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
1.เพื่อให้ผสมเสร็จคอนกรีตเข้าถึงหน่ายงานได้อย่างสะดวก ถนนเข้าหน่วยงานก่อสร้างต้องกว่า 3เมตร รถโม่ขนาดความจุ 3-5 คิว สายไฟ สายโทรศัพท์ หรือสิ่งที่กีดขวางต่างๆ ควรอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร
2.หากรถผสมคอนกรีตเข้าถึงบริเวณที่ก่อสร้างไม่ได้ ควรจัดกระบะขนาดความจุ 0.5-1.0 ลูกบาศก์เมตรไว้รองรับคอนกรีต
3.เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 2ชั่วโมง หลังจากคอนกรีตถึงหน่วยงาน
4.เพื่อความสะดวกในการจัดส่งคอนกรีต ควรเขียนแผนที่แสดงตำแหน่งหน่วยงานก่อสร้างอย่างละเอียด ส่งให้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จก่อนสั่งคอนกรีต
5.เพื่อให้การเทคอนกรีตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หน่วยงานควรสั่งคอนกรีตในปริมาณที่เหมาะสมกับวิธีการทำงาน