คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นคอนกรีตที่ผสมโดยผู้ผลิตที่โรงงาน ซึ่งจะแตกต่างจากคอนกรีตที่ผสมเองตามสถานที่ก่อสร้าง เพราะไม่ต้องซื้อปูน หิน ทราย แล้วนำมาผสมเองด้วยมือ หรือโม่ผสมคอนกรีต โดยคอนกรีตผสมเสร็จจะบรรทุกมาในรถขนส่งคอนกรีต และนำมาเทที่หน่วยงานก่อสร้าง

การเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จนั้น จะต้องตรวจสอบว่ารถขนส่งคอนกรีตสามารถเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างได้หรือไม่ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการขนส่งล่วงหน้า ในการสั่งซื้อคอนกรีตจะต้องระบุ ค่ากำลังอัด (Strength) ค่ายุบตัว (Slump) ของคอนกรีต และลักษณะการใช้งานที่ต้องการให้ผู้ผลิตทราบ และควรสั่งคอนกรีตมากกว่าที่คำนวณได้เล็กน้อย อย่างน้อยครึ่งคิว สำหรับเป็นส่วนเผื่อในกรณีที่ระดับของพื้นที่มีความแตกต่างกัน หรือสำหรับคอนกรีต ที่ติดค้างกับอุปกรณ์ต่างๆ

ค่ากำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ (Strength)
การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเทยังสถานที่ก่อสร้าง จำเป็นต้องเลือกคุณภาพกำลังอัดให้เหมาะสมกับงานที่วิศวกรได้ออกได้ออกแบบไว้ โดยส่วนมากสั่งตามค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ อายุ 28วัน โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จัดจำหน่ายคอนกรีตตามกำลังอัดของคอนกรีต ดังแสดงในตาราง

**
หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องการกำลังอัดที่นอกเหนือจากตารางข้างต้นนี้ อาจปรึกษากับผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้

แท่งตัวอย่างสำหรับทดสอบค่ากำลังอัดแบบทรงลูกบาศก์และทรงกระบอก


กำลังอัดคอนกรีตที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
โดยทั่วไปกำลังอัดคอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างจะเป็ฯไปตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง(Specification) หรือขึ้นอยู่กับวิศวกรที่ทำการออกแบบ อย่างไรก็ตามสำหรับงานก่อสร้าง โดยทั่วไปที่ไม่มีการระบุข้อกำหนด แนะนำให้ใช้ค่ากำลังอัดขั้นต่ำ ตามที่กำหนดในตาราง

*
หมายเหตุ : ควรมีการปรึกษาวิศวกรออกแบบและควยคุมงาน ก่อนเลือกใช้คอนกรีตและไม่ควร ใช้งานโครงสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากที่วิศวกรออกแบบไว้

ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump)
ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump) ควรมีค่าพอเพียงสำหรับการเทคอนกรีตเข้าแบบ และสามารถอัดให้แน่นได้โดยไม่เป็นโพรง ซึ่งค่ายุบตัวของคอนกรีตสำหรับงานประเภทต่างๆ จะมีความต่างกัน ตามลักษณะ ความซับซ้อนของโครงสร้าง และพื้นที่สำหรับการจี้เขย่า ซึ่งค่า การยุบตัวที่เหมาะสมตามข้อกำหนด วสท. แสดงในตาราง

**ทั้งนี้ในการเทคอนกรีตอาจใช้ค่าการยุบตัวที่มากกว่าที่กำหนด ในตารางได้ โดยอายจพิจารณาจากความเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงาน ลักษณะของโครงสร้าง และสภาพแวดล้อม การทำงานที่แตกต่างกัน โดยค่าการยุบตัวที่สูงขึ้น จะต้องได้รับการออกแบบตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสมซึ่งไม่ได้มาจากการเติบน้ำเพิ่มในคอนกรีตเพียงอย่างเดียว

คุณสมบัติพิเศษอื่นของคอนกรีต
คุณสมบัติอื่นๆนอกเหนือจากกำลังอัดและค่ายุบตัว เช่น ความทึบน้ำของคอนกรีต ความทนทานต่อสภาพแวลล้อมชายฝั่งทะเล การเทในโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมแน่นมากหรือความต้องการเปิดใช้งานเร็วกว่าปกติ เป็นตัน สามารถสอบถามถึงคุณสมบัติและการใช้งานคอนกรีตที่ต้องการได้ที่วิศวกรซีแพค

 

ข้อมูลรถโม่คอนกรีต
การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ จะต้องตรวจสอบว่ารถส่งคอนกรีตจะสามารถเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างได้หรือไม่ ควรมีการวางแผนการขนส่งและต้องดูระยะเวลาการเทให้เหมาะสมกับการสั่ง ปริมาณคอนกรีตให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ

ข้อแนะนำในการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
1.เพื่อให้รถผสมคอนกรีตเข้าถึงหน่วยงานได้อย่างสะดวก ถนนเข้าหน่วยงานก่อสร้างต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3เมตร (รถโม่ขนาดความจุ 3-5คิว) สายไฟ สายโทรศัพท์ หรือ สิ่งที่กีดขวางต่างๆ ควรอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 4เมตร
2.หากรถผสมคอนกรีตเข้าถึงบริเวณที่ก่อสร้างไม่ได้ ควรจัดกระบะขนาดความจุ 0.5-1.0 ลูกบาศก์เมตรไว้รองรับคอนกรีต
3.เพื่อให้ได้คอนกรีตทีมีคุณภาพ ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากคอนกรีตถึงหน่วยงาน
4.เพื่อความสะดวกในการจัดส่งคอนกรีต ควรเขียนแผนที่แสดงตำแหน่งหน่วยงานก่อสร้างอย่างละเอียด ส่งให้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จก่อนสั่งคอนกรีต
5.เพื่อให้การเทคอนกรีตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หน่วยงานควรสั่งคอนกรีตในปริมาณที่เหมาะสมกับวิธีการทำงาน