1.การผูกเหล็ก
*เหล็กเสริมในคานคอดินจะต้องวางให้ถูกตำแหน่งและมีระยะห่างตามที่แสดงในแบบก่อสร้าง
*เหล็กเสริมของคานฝากจะต้องวางพาดอยู่บนเหล็กเสริมของคานหลักเสมอ
*ระยะทาบเหล็กสำหรับเหล็กกลมไม่น้อยกว่า 50 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
*ระยะทาบเหล็กสำหรับเหล็กข้ออ้อยไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเล้นผ่านศูนย์กลาง
*การต่อทาบเหล็กเสริมด้านบนให้ทำบริเวณกลางคาย และสำหรับเหล็กเสริมด้านล่างให้ทำการต่อทาบบริเวณหัวเสาหรือระยะ L/4 จากหัวเสา
*กรณีเหล็กเสริมเสาและคานมาชนกัน ต้องดัดเหล็กเสริมคาน ให้อยู่ด้านในเหล็กเสริมเสา

2.การเตรียมแบบหล่อคอดิน
*การก่อสร้างคานคอดินมี 2 ลักษณะ คือแบบที่ท้องคานวางอยู่บนดิน และแบบที่ยกท้องคานลอยเหนือดิน จะใช้วิธีไหนนั้นขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพื้นชั้นล่าง

*หากก่อสร้างแบบท้องคานวางอยู่บนดินให้ใช้คอนกรีตหยาบแทนแบบท้องคาน แต่หากก่อสร้างแบบยกท้องคานลอยเหนือพื้นให้ใช้วิธีตั้งค้ำยันและขึ้นแบบท้องด้านล่างเหมือนการก่อสร้างคานชั้นอื่นๆ ซึ่งทั้ง 2 กรณีนั้นต้องวางอยู่บนพื้นดินที่ได้บดอัดได้อย่างดีเพื่อป้องกันการทรุดตัวของท้องคานขณะเทคอนกรีต

*ก่อนตั้งแบบหล่อด้านข้างคสรใช้น้ำฉีดล้างบริเวณท้องคานให้สะอาดและเก็บวัสดุออกเสียก่อน
*ควรทำความสะอาดแบบหล่อและทาน้ำบนแบบหล่อก่อนการเข้าแบบ
*หากใช้แบบหล่อเป็นไม้ต้องตีไม้รัดแบบด้านข้างคานทุกระยะไม่เกิน 1 เมตรเพื่อไม่ให้ข้างคานบวมออกขณะเทคอนกรีต
*กำหนดระดับหลังคานด้วยหัวตะปูทุกระยะไม่เกิน 1 เมตร เพื่อให้ได้หลังคานที่มีระดับสม่ำเสมอ และต้องมีการผูกลูกปูนหนา 1 นิ้ว บริเวณเหล็กที่อยู่ติดกันแบบหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 1 เมตร
*สำหรับคานคอดินที่ต้องมีการฝัง sleeve ต้องอยู่กลางคานแลพกว้างไม่เกิน 1/3 ของความลึกคาน หากมีขนาดใหญ่กว่านั้น ต้องใช้วิธีวางลอดใต้ท้องคานเท่านั้น ห้ามมิให้ตัดเหล็กเสริมบนและล่างเด็ดขาด

*ก่อนตั้งแบบหล่อด้านข้างคสรใช้น้ำฉีดล้างบริเวณท้องคานให้สะอาดและเก็บวัสดุออกเสียก่อน
*ควรทำความสะอาดแบบหล่อและทาน้ำบนแบบหล่อก่อนการเข้าแบบ
*หากใช้แบบหล่อเป็นไม้ต้องตีไม้รัดแบบด้านข้างคานทุกระยะไม่เกิน 1 เมตรเพื่อไม่ให้ข้างคานบวมออกขณะเทคอนกรีต
*กำหนดระดับหลังคานด้วยหัวตะปูทุกระยะไม่เกิน 1 เมตร เพื่อให้ได้หลังคานที่มีระดับสม่ำเสมอ และต้องมีการผูกลูกปูนหนา 1 นิ้ว บริเวณเหล็กที่อยู่ติดกันแบบหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 1 เมตร
*สำหรับคานคอดินที่ต้องมีการฝัง sleeve ต้องอยู่กลางคานแลพกว้างไม่เกิน 1/3 ของความลึกคาน หากมีขนาดใหญ่กว่านั้น ต้องใช้วิธีวางลอดใต้ท้องคานเท่านั้น ห้ามมิให้ตัดเหล็กเสริมบนและล่างเด็ดขาด